EPISTEL MINGGU 19 JUNI 2022 – JESAYA 65:1-9

EPISTEL MINGGU 19 JUNI 2022

Epistel Minggu 19 Juni 2022
MINGGU I DUNG TRINITATIS
MINGGU, 19 JUNI 2022
GABE ANAK NI DEBATA MARHITEHITE HAPORSEAON DI BAGASAN JESUS KRISTUS
Jesaya 65:1-9

PATUJOLO

Adong pandohan ni pande bisuk na mandok: “Orang yang kita cintai memiliki potensi besar untuk menyakiti hati dan perasaan kita”. Molo so diparrohahon jala dianturehon halak na holang sian hita hadirionta, ndang apala jumpang masalah disi. Alai molo pola halak na mansai tahaholongi, na sumolhot dohot hita pasidinghon jala ndang mamparrohahon dohot hita, hilalaonta ma tung mansai sumalin hansitna, jala olo ma dohotononta songon pandoahan si nuaeng “hassit hi…..an huhila huhut maniop parateateanna”. Ndang dianturohon jala diparrohahon halak na hinaholongan jala nipillitna. Songon i ma dipajojor (curahan hati Allah) Debata na niadopanNa maradophon bangso Israel marhite panurirang Jesaya. Dipajojor Debata na niadopanNa na mangadopi songon na mangalehon susu alai dapotan balosan marhite na paet (air susu dibalas dengan air tuba). Digombarhon Debata songon “kekasih yang terluka” holongNa ndang marbalos sian bangso i, baliksa jotjot digombargon holong ni Debata maradophon bangso i songon na martopak sambariba tangan. Hatiha dijou jala sai diontang Debata bangso i, alai ndang dialusi. Hatiha manghatai Debata alai ndang ditangihon.

Tung mansai balga situtu do holong ni Debata maradophon bangso i, alai ndang dianturehon bangso i holongNa, baliksa jumpang dope pangalaho na umpaet marhite na hona hianatan holong ni Debata marhite angka pangalaho na mangunsande tu angka hagogoon portibi on nang tu angka bangso na humaliang. Nian nunga tung mansai andar dipatota Debata aha na hinalomohonNa sian bangso i ima asa sai manongtong nasida satia. Alai manirpang jala manaili do nasida tu angka hagogoon ni portibi saurdot tu rohana sandiri. Holong ni Debata jothot dipansusaehon, didok holong rohana tu Debata alai marsomba tu gana-ganaan. Patut do ingkon sogir roha ni Debata marnida pangalaho ni bangso i. Hinorhon ni pangalaho ni bangso i, ima sibonsirina ingkon hona uhum nasida. Uhuman na masa tu bangso i ima marhite na ingkon hona taban nasida marhite bangso angka na gogo na mangasahon gogo papudi uhum.

Nian tung so lomo roha ni Debata molo mangadopi sitaonon bangso pinillitNa i, alai pangontak ni hatangkangon ni roha nasida i ingkon lalu do uhum na sian Debata asa tung rade nasida mangaruji jala marbilang-bilang urur di dosa nang pangalaho nasida na sai mangarunta di adopan ni Debata. Dunghon sahat jolo sonson uhuman i maradophon bangso i, marpamuati do rohaNa marnida parniaeon ni bangso haholonganNa i, i do umbahen dilumbahon jala dibagabagahon Ibana paboa na paulionNa muse nasida. Dipatarias Debata paboa na umbalga do holongNa sian rimasNa. Molo tung hona uhum pe bangso i, alai anggo holongNa tongtong do diparade jala ndang mansohot sian bangso i.

HATORANGAN

Dipaandar turpuk on do paboa nunga tung tangkas diantusi bangso Israel songon dia sasintongna lapatan ni ngolu na marungkil jala songon dia na mangadopi sitaonon. Boasa masa i? Dipatanak Jesaya Bindu 65 on do songon dia ngolu nasida naung tung mansai loja jala bosan pola nunga 70 taon lelengna nasida mian di tano habuangan hona jajah. Alai sambalik na i dipaadop do songon dia sasingtongna Debata na gok holongNa maradophon bangsoNa, holong na so marpansohotan. Molo tung pe lalu rimas nang muruk ni Debata tu bangso i ala ni pangalaosion nasida alai sai mulak do rohaNa (pah. 4 Musa 14: 18a; Joh 3: 16). Manongtong do Debata manghaholongi bangsoNa na so mangalului Ibana.

Ayat 1 – 2

Boi tasigati paboa bangso Israel ndang marsungkun tu Debata tudia do nasida lugahononNa, jala aha do na pinarsintaNa sian nasida. Alai rade do Debata manogu jala patuduhon dalan siboluson nasida marhite na pabangkithon angka panurirangNa. Atik pe ndang dilului nasida Debata, alai talup do nasida pajumpang dohot Debata. Atik pe ndang dijou nasida Debata, alai sian lambas nang holong ni rohaNa didok do: “dison do ahu”. Molo manaili hita sambolus tu pardalanan ni bangso Israel na haruar sian parbudahan Misir, laho paluahon bangso na so barani be manjou goar ni Debata ai nunga tung dao nasida manadinghon Debata, alai anggo holong ni Debata singkop do dipaadop tu bangso i. Mansai doras do dihatahon Debata, Ahu pataridahon bohingKu tu nasida, Ahu do mangalusi nasida naso manjou Ahu.

Ayat 3 – 7

Dipataridahon do pangalaho ni bangso i na sai mangarunta maradophon Debata. Mansai nalnal songon dia pangalaho nasida na mambahen hansit roha ni Debata marhite na sai dipelehon nasida angka pelean situtungon tu debata sileban na ginoaran dewa Gat dohot dewi Meni. Pangalaho nasida na hundul di parbandaan jala marborngin di angka liang, jala manganhon angka sipanganon na ramun (andorang so di hatindanghon Debata di Padan na Imbaru paboa ndang adong sipanganon na ramun, alai anggo di Padan na Robi tangkas do diorai Debata manganhon sipanganon na ramun) jala na mandok tu Debata, disi ma Ho, unang jumonok Ho tu ahu. Sian pandohan i tupa naung targurat do dipangantusion nasida paboa na so margogo jala na so margolle be Debata, jala nunga talu Debata sian angka debata sileban, i do umbahen gabe marbalik nasida tu si.

Nunga mulai mangalo nasida jala dipungka nasida do pambarontakan tu Debata, jala tarida do paboa na dinikmati nasida parsalisian tu Debata, ai dirajumi nasida tuk do debata na sinomba nasida patupahon angka na ringkot di ngolu nasida. Tung so marnasadi do bangso mambahen sogir ni roha ni Debata alai nang pe songoni pangalaho ni bangso i sai dipaima jala diparsinta Debata do asa mulak bangso i manundalhon dalan na lilu i alai mulak ma muse tu adopan ni Debata na gok asi ni roha i. Hatiha sai martangkang ni roha bangso i jala mandao sian Debata, alai satia do Debata manurdukhon tanganNa manogu jala mangaithon bangso i asa mulak tu ampuanNa. Molo taputihi parsiajaran na arga, sitaonon mangarahon ngolunta laho mangarisipi saluhut na masa di ngolunta, baliksa patupahon demo molo tung ingkon porlu, baliksa mangalo habonaran ni Debata. Ingkon sai rajumanta do paboa na pinatupa ni Debata ima sada ‘demontrasi’ hataridaan ni pangalaho ni Debata na sasintongna paboa na gok asi ni roha jala na marpangulahi do Debata maradophon bangso na pinillitNa (pah. Psalmen 86: 15).

Ayat 8 – 9

Atik pe dipalumbahon Debata uhumNa tu bangso i jala nunga masa na pola sampe marsiak bagi bangso i manaon na hansit i, alai disangkapi Debata do patupahon haluaon tu angka pasi-pasi ni Israel na satia jala marsihohot. Ingkon masa do las ni roha nang parolopolopon di adopan ni bangso i jala nunga digohi Debata i marhite asi nang holong ni rohaNa na bonggal i ima marhite hadirion ni Anak haholongan ni rohaNa ima Jesus Kristus. Ingkon sonson do las ni roha na so hapalang di adopan ni bangso i jala hatindanghonon nasida ma i huhut patandahon jala patandihon nasida paboa bangso na pinillit jala tinodo ni Debata marhite asi nang holong ni rohaNa.

Kunjungi juga kanal YouTube HKI untuk mengetahui informasi seputar pelayanan HKI.

HAHONAAN

Adong sada ilustrasi na metmet! Sahalak pandita na ro tu sada inganan parpangkasan laho paunehon obukna naung mulai ganjang, hape ingkon mangulahon ulaon Minggu marsogotna jala adong ulaon na balga di huria sihobasonna. Hatiha nunga mulai dijama situkang pangkas ulaonna, adong ma siariarian di nasida. Didok si tukang pangkas ima. Amang Pandita, ndang porsea ahu paboa na adong Tuhan i. Didok Paindita i, boasa dohononmu songoni amang? Dialusi tukang pangkas. “Di duruan mansai godang halak na marsahit, na susa jala marsitaonon. Molo toho do adong Tuhan i tontu patupaonNa ma huasoNa asa unang adong jumpang angka sisongon i. Manangihon pandohan ni tukang pangkas i, hohom ma satongkin amang Pandita. Ndang sadia leleng, adong ma mamolus di dalan i dijolo ni inganan tukang pangkas i sahalak doli-doli na gondrong na tung mansai murmak obukna. Marnida i, didok Pandita i tu tukang pangkas, ai toho do tukang pangkas ho? Dialusi tukang pangkas, bah toho do amang Pandita. Molo so toho bah boasa amang pandita i pe ro marpangkas tuson? Alai tarsingotna boha huroa amang? Dialusi amang Pandita i, ndang apala dia nian, alai uji majo, ida dolidoli na gondrong na murmak i obukna. Anggo toho do ho tukang pangkas, bah boasa sanga adong jolma na songon i? Bah, ndang songon i antong amang, molo tung pe gondrong jala murmak obuk nasida, ndatung alani na so adong tukang pangkas. Nasida do na so olo ro tu tukang pangkas on jala mangido marpangkas. Manangihon alus ni tukang pangkas i, didok Amang pandita i ma, “toho do i amang…Tuhan i pe songoni ma. Molo tung jumpang pe angka na masa di portibi on marhite angka na marsahit, na marungkil jala marsitaonon, ndada alani na so adong Debata. Alai jotjotan do jolma na marsitaonon i na so olo ro mandapothon Debata. Laos andar tu gombaran na metemet i do na boi taida di pardalana ni turpukta on, jala na tapaampit tu pardalanan ni ngolunta di partingkian na parpudi on.

Mangadopi sitaonon bangso Israel pola tarbuang nasida, alai ingkon sai rajuman ni bangso i do ndada alani rimas ni Debata. Alai bangso i do na sai manundalhon Debata. Nunga sai dilumbahon Debata marhite panurirang pinabangkitNa asa sai satia jala marpangunsandean bangso i tu Debata, alai sai mangarunta jala mambarontak nasida. Ndang marsigantung nasida tu Debata, alai nunga mangunsande tu gogo ni portibi nang hagiot ni rohana. Masa do pangalaho si songon di partingkian na parpudi on. Molo masa pe pandemic di portibi on, ndada patuduhon na so adong Debata. Alai paboa halak na porsea hita di Jesus Kristus, laos di masa ni pandemic on do ingkon paltak idaonta gogo, huaso nang holong ni roha ni Debata di ngolunta. Ingkon sai rajumanta paboa ndang ditadinghon jala dipasombu Debata hita, alai ingkon sai rade hita satia marpangunsadean tu adopan ni Debata.

Molo malua pe hita sian jorbut ni sori mago i, rajumanta ma huaso ni Debata do i, sialani tung so talup hita marginjang ni roha, alai baliksa ingkon lam serep haporseaonta. Na masa on ingkon naeng mangonjar parngolunota sai lam solhot marpangunsandean tu Debata, jala ingkon sai rade do hita manganungir-nungiri songon dia do parsihohotonta di adopan ni Debata? Sitaonon na masa di ngolunta ganup marsada-sada nang di tonga-tonga ni portibi on, ingkon boi gabe sada mutiha na arga situtu laho patorashon haporseaonta lam sumolhot maradophon Debata. Ndang tuk gogo ni portibi on laho mambahen sonang rohanta. Molo pe sipata tarajumi haulion nang hagogoon ni portibi on boi mangalusi aha na taparsinta di ngolunta, alai ingkon sai lohot ma rajumanta paboa parsatongkinan do i, alai anggo holong ni roha ni Debata hot do i ro di saleleng ni lelengna. Asa molo masa pe sitaonon songon binolus ni bangso Israel, anggo hita tung so mandele alai lam maporus ma marsihohot manghangoluhon asi dohot holong pinatupa ni Debata marhite Jesus Kristus. Paboa naung diain Debata hita gabe anakNa marhite Jesus Krsitus, tahatindanghon jala tahamauliatehon ma i manongtong di haporseaonta. Tahamauliatehon ma haanahon naung pinasahat ni Debata tu ngolunta. Amen.

Penulis:
Pdt. Lamsihar Manalu, S.Th

Penyunting:
Yohanes Simatupang

Bagikan Postingan ini:

About Yohanes Simatupang

Staff Biro Infokom

View all posts by Yohanes Simatupang →