GABE SIIHUTHON JESUS OLEH PDT. DORIS M. SIAGIAN-EPISTEL MINGGU V DUNG EPIPHANIAS-MINGGU, 6 FEBRUARI 2022

Jamita Minggu V Dung Epiphanias Minggu, 6 Februari 2022 Gabe Siihuthon Jesus

EPISTEL MINGGU V DUNG EPIPHANIAS
MINGGU, 6 FEBRUARI 2022
Epistel: Jesaya 6:9-13

PATUJOLO
Tahatindanghon do di ngolunta paboa ndang hadodoan hita jala ndang haotapan hita huaso dohot lomo ni roha ni Jahowa. Molo ingkon hona uhum ninna, ingkon hona uhum ma i. Jala sabalikna, molo ingkon dipalua ninna ingkon malua ma i. Tung songon dia pe pambahenan ni jolma i, naso jadi tolap i pasidinghon dirina sian huaso dohot lomo ni Jahowa. On ma na gabe sada panindangion di diri ni panurirang Jesaya. Di pamilliton ni Jahowa tu ibana gabe sada panurirang di tongatonga ni bangso Israel.

Jesaya na marlapatan penyelamat, anak ni si Amos. Ibana ma na gabe panurirang na parjolo sian angka panurirang na balga. Tarjou do ibana gabe sada panurirang di taon 738 sM, di masa ni raja Usia (Jes. 6) andorang so madabu dope bangso Israel tu habuangan Babel. Turpuk ni jamitanta on (6:1-13) ima bagian sian ulaon ni Jahowa na patindanghon si Jesaya gabe parsuruNa. Jala bagian on boi didok na sinurat ni si Jesaya sandiri do, di na boi tajaha adong hata “ahu” dibagasanna. Dung dijama Jahowa pamangan ni si Jesaya (6:7) on ma patandahon na holan hata ni Jahowa nama na patut hatahonon ni pamanganna manang pasahatonna tu bangso i. Nang pe sai hira na marisuang doi molo tajaha turpuk on, alana dipatangkang Jahowa roha ni bangso i. Sai hira gabe ulaon naso marimpola angka panurirangion ni si Jesaya hatiha i.

Dilumbahon panurirang Jesaya do paruhuman dohot haluaon na bersyarat tu nasida. Molo dipatangkang bangso i do rohana, ro ma uhum tu nasida. Alai molo marhamubaon do nasida, hasesaan ni dosa dohot haluaon i sahat ma tu nasida. Nang pe songoni, dipangungkapon na parjolo tu si Jesaya on, nunga ditotophon Jahowa uhum tu nasida. Ai nunga tung torop nasida na mardosa na mambahen lumbalumba ni si Jesaya on ndang marguna be di nasida. Lam patangkanghon roha nasida do i jala patorashon nasida tu paruhuman na sian Jahowa.

HATORANGAN
Panghataion ni Jahowa dohot si Jesaya on, na gabe udut ni ulaon ni si Jesaya tu bangso Israel di haunduhonna gabe parsuru ni Jahowa. Dihaboborhatna laho mangulahon parsuruon ni Jahowa i, ndang pintor di langka na denggan sian hadagingon di jalo ibana. Somalna di pingkiranta, molo dung na marhuaso marsuru hita, pasti na denggan jala tulus ma ulaonta i. So pola adong be sipingkiran manang pangambati. Tulus sahat tu na sidung ma nian. Alai ndang songoni di ulaon ni si Jesaya sian Jahowa di turpuk on. Ai gabe manghatahon hata na marsitundalan dibagasan pangalapation do ibana disuru jumolo. Dilumbahon ibana asa anggiat muba bangso i so jolo sahat uhum tu nasida, alai laos dipatangkang Jahowa roha nasida. Dibaen nasida mapitung jala nengel di angka silehonlehon ni Jahowa tu nasida.

Di ayat 9: mananginangi alai unang mangantusi; mangida alai unang mananda.Dung i muse di ayat 10, didok na patangkangonna roha ni bangso i; mingoranna pinggol nasida; pitungan mata nasida. Molo taida ayat on, sai hira na parmeammeamhon si Jesaya dohot bangso i, Jahowa. Ai aha ma lapatanna ro si Jesaya manghatahon hata ni Jahowa, alai ndang ditangihon nasida. Diida do godang ni angka naung masa tu nasida, alai ndang mananda nasida di silehon naung masa i tu nasida. Songon sahalak parsikkola na holan borhat jala hundul di sikkolana, soada parbinotoan na dapotna. Masa i ala naso mananda diri do jolma i. Bahkan di ayat 10 i didok asa unang muba manang malum hilalaon nasida paima sae uhum i tu nasida (band. Rom 11:8 “…dilehon Debata tu nasida tondi na derem dohot mata na so jadi marnida ro di pinggol na so jadi marbinege.”

Hatangkangon i pasahaton ni Jahowa tu nasida sahat tu na gabe tarulang tano i gabe halongonan, soada be marisi jolma manang aha pe (ay. 11). Rimas na marsitutu tu paruhuman na tangkas tarida di hata ni Jahowa tu si Jesaya on. Na masa ma i sahat tu na suda manang tinggal pasipasi bangso i. Jala di ayat 13 didok; molo adong dope saparsampulu na tading, ingkon siaphononna do. Songon sada hau na ditaba manang dipasuda. Tinggal tungkona ma bahenon ni Jahowa. Ndang diloas nanggo sadakka tading di hau i. Ala nunga sude bagian ni hau i naung sega jala ndang patut pangoluon.

Disuru Jahowa si Jesaya laho paboahon na adong ma pasipasi na porsea na mandapot haluaon sian tongatonga ni bangso Israel. Na ro ma Jehuda na imbaru na tardok badia, jala marhite i ma tarida haluaon na sian Jahowa tu liat portibi. Gabe tangkas ma tarida angka na satia tu Jahowa na rade gabe sisean ni Tuhanta. Boni na badia di adopan ni Jahowa. Naung dipaias sian angka sahit, hahurangan nang dosa.

HAHONAAN
Sai adong do suruan ni Jahowa ro tu parngoluanta laho paingothon manang palumbahon na naeng masa tu hita tu jolo ni ari. Disuru Jahowa nasida i, asa anggiat sanga marhamubaon do ngolunta sian angka hahurangan manang hasalaanta. Alai laos jotjot do tong tasangkal manang taparsoada i, ala na hurang haporseaonta, ala na merasa diri naung tingkos hita, manang ala naung tardok anak ni Debata hita. Tapangke ma tongtong ariarinta patupa hagiot ni dagingta, jala alani laos ditambai Jahowa ma muse songon na binahenNa tu bangso Israel on. Dipanengel pinggol nasida, dipapitung mata nasida, dibahen nasida ndang mangantusi di angka naung masa i tu nasida. Gabe lalap ma di hagolapon jala lam bagas ma hadabuan alani dosa. Gabe sai hira naung tonggi ngolu i, na mambahen lupa diri tu Jahowa.

Di tingkinta na parpudi on pe, nunga tung godang na masa na taida na sai na tarlalap di hagolaponna. Tartait do hita tusi. Ai sai hira na dipasombu Jahowa do na masa i. Ndang naso tarbahen ni Jahowa asa gabe digohi roha na marpangoloion jala na gok pangantusion roha nang pingkiranta. Alai naeng jumolo sian hadirion ni jolma i mananda dirina jumolo diadopan ni Tuhan Jahowa.

Ojahan ni turpukta mandok asa gabe sisean ni Jesus. Gabe sisean/ murid/ pengikut ni Jesus, na marlapatan na ingkon Jesus i gabe sihuthononta. Langkana nang situjuonNa na gabe siihuthononta. Ingkon guru di Ibana panggulmiton ni ngolunta. Molo pe dilehon Tuhan di hita pingkiran manang akal, ndada asa gabe lomo ni pingkiranta bahenonta (band. BE no. 476). Asa unang gabe dosa i diadopan ni Tuhanta.

Si Jesaya naung jumolo gabe sisean ni Jahowa na rade diparsuruon ni Jahowa, nang pe suhar na masa i di roha nang pingkiranna. Nang pe sai hira na marisuang angka panurirangionna na tu bangso. Ibana ma na gabe tiruanta di rundut ngolunta na parpudi on. Haunduhon, habaranion, na mangasahon huaso ni Jahowa sambing.

Penulis:
Pdt. Doris M. Siagian

Penyunting:
Yohanes Simatupang, S.Th

Bagikan Postingan ini:

About Yohanes Simatupang

Staff Biro Infokom

View all posts by Yohanes Simatupang →