JAMITA EVANGGELIUM, MINGGU XI DUNG TRINITATIS

ROM 11:1-2a;29-32

SALUHUT BANGSO MANGHAMAULIATEHON ASI NI ROHA NI DEBATA

I. Patujolo
Dalan lam mangantusi turpuk bindu 11 on naeng ma jumolo tajaha bindu 9-10, ala jumolo ditaringoti pamilliton ni Debata tu bangso Israel na gabe bangsoNa. Alai molo dikenyataanna, nasida na sian Israel alai dang halak Israel, manang nasida pinompar ni si Abraham alai dang tardok gabe ianakhon ni si Abraham. Dison ma tarida kegagalan ni bangso Israel na targoar bangso na pinillit ni Debata, hape ia angka bangso na asing dapotan haluaon hinorhon ni haporseaonna.
Di bagasan Surat Apostel Paulus na tu halak Rom na gabe digambarho do disi paboa adong kesan paboa na masa do ketegangan antara halak Jahudi dohot halak naso Jahudi. Golongan halak Kristen Jahudi jotjot mempertahanthon angka peraturan-peraturan keagamaan Jahudi na tarsurat di Padan Na Robi, isarana manaringoti makanan haram-halal, perayaan Sabat dan berbagai kewajiban agama lainnya. Sementara golongan Kristen non Jahudi merasa paboa dang adong kewajiban nasida laho mematuhi angka uhum, aturan- peraturan ni Hajahudion jala dianggap nasida luhutna tahe sude bebas marhaluaon di bagasan Kristus.
Digurithon Apotel Paulus ma suratna on laho mambahen tona asa adong solusi di permasalahan na adong di huria Rom. Dalam rangka solusi terhadap permasalahan konkret yang ada dalam gereja Roma itulah Rasul Paulus menyampaikan secara panjang lebar pokok-pokok pemberitaannya yaitu keselamatan hanya oleh Kasih Karunia Allah dalam Kristus.

II. Hatorangan ni Turpuk
Turpuk on dimulai marhite sungkunsungkun dohot alus na pasti, didok: “Tung dibolongkon Debata do bangsoNa? Dao mai!”. Apostel Paulus pasahathon suratna on tu huria Rom, ia hatiha i ruasna ima sian horong ni halak Jahudi dohot na so Jahudi. Jala isi ni suratna on mansai ampit do nang tu partingkian nuaeng. Beha do Debata mamereng/menilai bangso na pinillitNai (Jahudi) dipangalahona, hape nuaeng Debata nunga mambahen sada padan (janji) na imbaru di bagasan AnakaNa Jesus Kristus? Manang gabe dohonon ma, ia halak jahudi i ingkon manang naung dibolongkon Debata? Alusna: dang! Memang ingkon dohonon do tung torop halak Jahudi na so manjalo Kristus i dingoluna, jala bahkan terang-terangan do nasida manjua manang dang manjalo taringot Barita Na Uli i. Alai nang pe songon i tung tangkas do dipatorang Apostel Paulus na so hea Debata manjua manang maninggalhon bangso na pinillitNa. Dibuktihon Apostel Paulus do i marhite na hombar tu dirina, ia ibana sandiri tong do sahalak sian Jahudi, pinompar ni si Abraham, marga Benjamin (ayat 1). Angka halak jahudi tongtong do dihaholongi Debata, pamillitonNa nang angka pasupasuNa tong do sahat tu halak Jahudi. pamillitonNa dohot pasupasuNa i digoari do na bersifat: tidak bisa diubah (Rom 11:29). Kepedulian dohot pasupasu na naeng sipasahatonNa na bersyarat do ima molo unduk jala mandalanhon angka na hinalomohon ni Debata. Sialani i do asa didok: “dang hea Debata mambolongkon bangsoNa”. Tapatudos ma i tu na tarsurat di Psalmen 94:14 : “Ai dang tagamon bolongkonon ni Jahowa anggo bangsoNa, manang tadingkononNa parjambaranNa”. Jadi umat Tuhan tidak akan ditolak oleh Allah karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang dipilih oleh Allah bukanlah orang-orang biasa tetapi orang-orang yang telah dikenal oleh Allah sebelumnya atau sudah dipilih dari sejak sebelumnya, orang-orang itulah yang tidak ditolak oleh Allah atau yang akhirnya akan menerima keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. (ayat 2)
Ala bangso na pinillit do nasida, haluaon i pe nunga milik nasida, sai i ma na tongtong dipangasahon nasida, ujungna gabe madabu tu sada pemahaman na margoar: Kesombongan Rohani: (pat. Mateus 3:9 “Jala so tung didok hamu di bagasan rohamuna: si Abraham do amanami! Ai hudok ma tu hamu: Tarjadihon Debata do anak di si Abraham sian angka batu on”). Hape laos pingkiran dohot pangalaho si songon i do na so dihalomohon Debata. Dang jaminan i, ai holan na unduk huhut marhabiaran tu Debata do asa taruli di asi ni roha ni Debata ima Haluaon. Rasa aman dan percaya diri yang berlebihan justru akhirnya membuat bangsa tersebut tidak lagi berupaya untuk menggumuli apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Bahkan lebih jauh lagi tanpa disadari mereka menjadikan dirinya sebagai penentu keselamatan dan oleh karena itu mereka sesungguhnya tidak lagi membutuhkan Allah sang Sumber keselamatan. Inilah awal malapetaka: merasa mendapatkan keselamatan dari Allah tetapi ternyata justru tidak mendapatkan sama sekali. Laos tapatudos ma tu hata ni Tuhan Jesus na tarsurat di Mateus 19:30 mandok: “Alai lan do angka naung parjolo hian gabe parpudi, jala parpudi hian gabe parjolo”.
Toho jala taboto do, sude jolma do dihaholongi Tuhan i. Angka na porsea dihasintongan ni Tuhan i paluaonNa do sian hadosaonna, alai angka na manggoari dirina siihuthon Kristus manang halak Kristen hape dang dihaporseai Jesus kristus na gabe Sipalua na singkop dingoluna, ujungna sai na hamatean do jambarna.
Pamilliton dohot holong ni Tuhan i “satu kali dan untuk selamanya” . Nang pe jotjotan jolma i sai mangolu di bagasan hatangkangonna, alai holong ni Tuhan i dohot huasoNa tongtong do paingothon jala manogunogu bangsoNa asa lam mananda dirina di adopan ni Tuhan i, asa tung taruli di asi ni roha ni Tuhan i. Ndang tarpalua jolma i dirina sian hadosaonna holan mangasahon hadirionna nang haburjuonna ia so holan sian asi ni roha ni Tuhan i. Jika bangsa Israel diselamatkan karena perbuatan mereka atau karena garis keturunan mereka, maka itu bukan lagi kasih karunia Allah, tapi itu menjadi arogansi manusia. Sialani i do tangkas dihatindangkon Apostel Paulus songon na tarsurat di Rom 11:6 “Alai molo binahen ni asi ni roha, ndang be sian parulaon; aut unang i, ndang be goaron i asi ni roha!”.
Di ayat 30-32 dijelaskan mengenai ringkasan dari rencara Allah dan maksud Allah yang selalu didasarkan atas kemurahanNya. Allah telah menghakimi semua manusia. Yahudi maupun bukan Yahudi telah penuh dengan dosa, Allah telah menggunakan kebutuhan dan ketidakmampuan manusia sebagai suatu kesempatan untuk menunjukkan kemurahan pada seluruh umat manusia yang dicakup dalam lingkungan penebusan.

II. Sipahusorhusoron
Sude do hita manghalomohon asa sai diusehon Debata pasupasuNa tu hita ganup tingki saleleng mangolu. Ndang hea lupa hita manangianghon i. Nang pe tutu, toropan dope hita na mangantusi, ia pasupasu i holan angka na tabo ma, isara ni pandaraman na denggan, hahipason, ianakon na burju, jabatan na timbo, pangomoan, pardalanan na mulus tanpa hambatan, prestasi na meningkat; maol do hita mandok, paboa sangkap parbinotoan sian Debata do molo masa di hita parsahiton, pergumulan, sitaonon, hapogoson, harugian, kecelakaan dohot na suman tusi, ndang piga halak hea binege manangianghon paboa sian pamotoan ni Jahowa do angka i. Hape sian angka sitaonon, hamaolon, parungkilon na masa di tonga ni ngolunta si ganup ari, i do dalan ni Debata di na laho patandahon dirNa tu hita, asa hita pe lam tatanda jala taboto dina laho pajonokhon dirinta tu Ibana, asa dapotnta angka silas ni roha, boi ma antong haruar hita sian angka permasalahan hidup..
Panjouon ni Debata tu hita gabe angka siihuthon jala sitindangi Ibana di ngolunta on tapatupa i marhite tahi dohot asi ni rohaNa. Molo sian hadirionnta sambing ndang marhatauon hita gabe naposoNa/IanakhonNa, alai holan asi ni roha ni Debata i do na patauon hita gabe marhatauon. Nunga taruli hita di haluaon na sian Debata marhite Tuhan Jesus Kristus jala marhite asi ni RohaNa na manontong i. Martua ma saluhut angka bangso/jolma na marhaposan tu asi ni roha bolon dohot habonaron ni Debata Pardengganbasa i, huhut manghalungunhon manghamauliatehon haluaon i di bagasan saluhut pardalanan ni ngoluna.
Na di ari Kamis, 17 Agustus 2023 ima ari Ulang Tahun Kemerdekaan ni bangsonta na pa- 78-hon, on ma bukti holong dohot asi ni roha ni Tuhan i naung tangkas tajalo, i do umbahen didok di Galatia 5:1.a “Asa saut malua hita, umbahen na dipalua Kristus i hita”. Boi bebas hita mangula angka ulaonta so pola digugai bangso na asing. Ndang dipasombu Tuhan i angka na marsitaonon molo tongtong joujou jala marhaposan tu Ibana, ido umbahen dilehon kemerdekaan on tu hita. Molo dung dilehon, antong aha ma tanggungjawabnta na hombar kemerdekaan on? Alusna holan sian Hata ni Tuhan i do : “Hot ma hamu jongjong, antong, jala unang be olo hamu patuduhon ni auga parhatobanon i”. (Galatia 5:1.b); “Ai angka naung malua do hamu, alai unang ma pinangke haluaon i mangondingi hajahaton, songon angka naposo ni Debata ma tahe!” (I Petrus 2:16). Pasupasu ni Tuhan i ingkon argahononta. Jumpang hita las ni roha on ndada alani hagogoon manang hamaloonta, alai sian asi ni roha ni Tuhan i do. Antong ingkon taparhatopot, Haluaon i ima sian Holong dohot Asi Ni Roha ni Tuhan i. Na ro do pasupasu i sian Tuhanta. Ai Ibana do nampuna saluhutna. Ndang maol di Tuhanta mamasumasu hita martimbanghon manguhum hita. Amen

Pdt. Royopo Simamora, S.Th

Bagikan Postingan ini: