HATA NI DEBATA GABE PARGOGO LAHO MANGULA ULAON LOMO NI ROHA NI DEBATA OLEH PDT. EBERT MARBUN – JAMITA MINGGU ESTOMIHI – MINGGU, 27 FEBRUARI 2022

Jamita Minggu 27 Februari 2022

EVANGELIUM MINGGU ESTOMIHI
MINGGU, 27 FEBRUARI 2022
“HATA NI DEBATA GABE PARGOGO LAHO MANGULA ULAON LOMO NI ROHA NI DEBATA
Jesaya 55:10-13

PATUJOLO
Di partingkian nuaeng on jotjot do tabege hata PHP manang Pemberi Harapan Palsu. Nian hata on jumotjot do didok tu halak na olo mambahen padan na so tutu jala mangalehon harapan palsu tu donganna. Molo di angka naposo, sahalak baoa jotjot do mambahen padan tu hinaholongan ni rohana angka aha ma na naeng sibahenonna maradophon dongan na i, alai jotjot do tong ibana sandiri mangose padan na i. I ma pangalaho manang parange ni jolma. Alai di evangelium ta sadari on panghirimon nang haluaon na sian Debata sintong do jala tutu maradophon bangso Israel uju di habuangan Babel nasida. I ma na naeng tapabagas di evangeliumta sadari on.

Di bindu 40-55 disurathon ma uju na masa habuangan ni bangso Israel tu Babel. Hatiha i mansai gale do nasida jala mago panghirimon na. Umbahen i do ro ma panurirang Jesaya mamboan barita haluaon.

Panurirang Jesaya na mangolu di masa harajaon ni Raja Uzia, Yotam, Ahas dohot Raja Hizkia na sian harajaon ni Jehuda hira-hira abad 8 andorang so Jesus mandok tu bangso Israel dang sadia leleng nari be paluaon ini Debata ma bangso Israel (Jehuda dohot Jerusalem) jala boanon na ma nasida mulak tu tano Jerusalem laho patupahon ngolu na imbaru.

HATORANGAN
Ayat 10-11
Padan ni Debata tu Bangso Israel di Habuangan Babel
Padan ni Debata tu bangso Israel di habuangan Babel digombarhon panurirang Jesaya songon hadadabu ni udan dohot ambolas sian langit, jala ndada mulak boti tusi, nda jolo dibornohi tano i jala dipagabe, asa martumburi, jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak na manganhon. Dipasahat Debata marhite Panurirang Jesaya, didok Debata, “ingkon songon i do hatang-Ki na ruar sian pamangan-Ku: Ndang mulak boti tu Ahu, ingkon bahenonna do lomo ni rohang-Ku, jala manjadi tu na Hutongos.
Panurirang Jesaya mandok tu bangso Israel padan haluaon na sian Debata ingkon tutu do i dijalo bangso Israel jala dihilala nasida panghorhonna. Ai ndang adong hagogoon ni jolma di portibion na boi mangambati ulaula dohot lomo ni roha ni Debata tu bangso na pinillit-Na. Tongtong do diingot Debata jala dipatupa lomo ni roha-Na na naeng ulahonon-Na tu portibion, ndang songon jolma i na sai jotjot mangose jala olo marpadan na so tutu, ndang diingot padan naung binahenna maradophon dongan na jolma.
Dipasahat Debata do padan-Na jala dilehon haluaon tu bangso Israel marhite naposo-Na panurirang Jesaya asa tutu bangso Israel i porsea tu padan nidok ni Debata, dipatogu haporseaonna jala asa tongtong diingot Hata ni Debata na mangalehon haluaon. Ditongos Debata do Naposona tarsongon judul ni bindu 49-57 na paboahon Naposo ni Jahowa na bangkit laho palua bangso-Na jala manondangi angka halak parbegu.

Ayat 12
Las ni Roha di Bagasan Debata

Panurirang Jesaya pasahathon tu bangso Israel na di habuangan Babel ia hamaolon na diadopi nasida nuaeng ndang sadia leleng nari disikkat Debata ma i gabe las ni roha tu nasida. Songon na nidokna, “Ai ingkon di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon; pangiaron ni angka dolok dohot robean soarana marolopolop di jolomuna, jala nasa hau di ladang martopaptopap tangan.” Pandohan ni panurirang Jesaya on jotjot do tabege di hata ni ende na marjudul “Nang Humuntal pe Angka Robean”. Ondolanna i ma asa saluhutna bangso Israel na adong di habuangan Babel unang be sai marsak hira na so adong panghirimon nasida hape nunga dipasahat Debata marhite naposo-Na, sasintongna di ari na naeng ro dilehon Debata do panghirimon na mangolu. Naeng ma nian nasida gabe halak na togu marhaporseaon jala olo pasahat nasa na hinolsohonna tu Debata. Ai holan Debata do na boi mambahen na bernit gabe las ni roha, na tarbuang gabe mulak tu tano hatubuan.

Ayat 13
Pasupasu ni Debata Pataridahon Hingabalga ni Debata

Digombarhon Panurirang Jesaya do pasupasu ni Debata i songon sampinur na tubu bahen singkat ni tadatada, jala singkat ni latong tubu ma bunga na hushus; i ma bahen barita di goar ni Jahowa, bahen tanda salelenglelengna, na so olo hambar. Molo tapabagas lapatan ni umpama i, songon on ma lapatanna.
• Tadatada molo di hata Heber הַֽנַּעֲצוּץ֙ han·na·‘ă·ṣūṣ (Inggris: the thorn).
• Sampinur molo di hata Heber בְר֔וֹשׁ ḇə·rō·wōš (Inggris: the cypress tree).
Sampinur i ma sada suansuanan na tubu ndang pola balga, alai na sai tongtong rata. Molo tubu sampinur on, timbona boi ma sahat tu 35 m, jala pinsur do molo punsu na. Umur ni sampinur mansai leleng do, pigapiga hau boi do sahat tu 1000 taon lelengna tubu. Hau ni sampinur bo do dipangke bahen alat musik (2 Samuel 6:5), lante ni sada jabu (1 Raja-raja 6:15), hau laho mambahen kapal (Hesekiel 27:5) jala patupahon sada jabu (Ende 1:17). Hau na i pe dipangke do laho pajongjong bagas joro ni si Salomo (1 Raja-raja 5:8, 10). Jala di hau on do angka pidong marasari (Psalmen 104:17).
• Latong molo di hata Heber הַסִּרְפַּ֖ד has·sir·paḏ (Inggris: the brier).
Latong i ma sada suansuanan na marrupa songon sada tarompet na balga. Somalna, latong marbunga na bontar do manang na violet. Uju i dipangke do gabe dalan laho manambari di abad pasampuluhon. Angka bagian ini latong on lumobi ma batu na boi do mambahen halak gabe mirdong jala mambahen gila na satongkin manang saleleng na. Boi do muse batu ni latong i mambahen hamatean.
• Bunga na hushus molo di hata Heber הֲדַ֑ס hă·ḏas; (Inggris: the myrtle tree).
Bunga na hushus on mansai hushus do di parnianggoan jala somalna dipangke ma i gabe dalan laho manambai haulion. Bunga na hushus on pangisaraan ma on songon denggan basa ni Debata. Bunga na hushus on pe pangisaraan ni hadengganan ni suansuanan. Sihol do roha ni Debata asa songon bunga na hushus i ma nian angka bangso na i, na hushus anggoon jala marguna di angka dongan jolma. Suang songon i ma nang songon sampinur na sai tongtong martumbur jala lomak gabe marguna di ganup halak.

HAHONAAN
Minggunta sadarion i ma Minggu Estomihi na marlapatan “Jahowa do partanobatoanku” jala tema ni jamitanta i ma ”Hata ni Debata Gabe Pargogo Laho Mangulahon Lomo ni Roha ni Debata”. Tema ni Minggunta on dienet sian ayat 11 “Ingkon songon i do hatangki na ruar sian pamanganku: Ndang mulak boti tu ahu, ingkon bahenonna do lomo ni rohangku, jala manjadi tu na hutongos”. Lapatanna tung manang aha pe hata na haruar sian Debata ingkon denggan do sude na i jala ingkon manghorhon haulion tu hita. Jala tung denggan do didok di ayat 12-13. Namarlapatan Debata do na mamasumasu ngolu ni bangso Israel na mulak sian habuangan jala patolhashon nasida tu huta hatubuanna, i ma Jerusalem. I ma barita na uli jala pasupasu na balga nanilehon ni Debata tu bangso Israel. Pola digombarhon songon pangiar ni angka dolok dohot robean, jala songon sikkat ni latong tubu ma bunga na hushus.

Hata ni Debata na pinasahat ni panurirang Jesaya on gabe hagogoon jala pangapulion dohot mangalehon panghirimon tu bangso Israel na di habuangan Babel. Songon i do nang molo taida di partingkian sinuaeng on, di na ro sahit bolon Covid-19 na tung mansai maol taadopi jala olo mambahen tubu dosa, hapogoson, sahit na so ra malum dohot lan na asing. Molo ganggu panghirimonta taingot ma Debata, gabe ro do muse panghirimon na mangolu tu rohanta jala pamalumhon partondionta (Jes. 55:13).

Molo tasungkun nuaeng tu hita ganup, hamubaon na songon dia do nuaeng na adong di ngolunta? Andorang so sae dope tingkina talului ma Debata ai dipaima do hita. Ra olo do loja hita marnida hajahaton na adong di dirinta, jala rohanta on malungun laho manjalo haimbaruon na sian Debata. Molo masa i di dirinta songon tanda do i na jonok Debata tu hita asa ingkon tutu tatanda jala tapangasahon Debata jala marurat marparbue Hata ni Debata di bagasan ngolunta. Talului ma Debata ai dipaima do hita. Taingot ma hata-Na, latong i disikkat Debata do i gabe bunga na hushus nang pe mardosa jolma i boi do sikkaton ni Debata gabe jolma na ias sian nasa dosa.

Antong tatinggalhon ma dosa i unang be olo hita mangulahon i asa unang tarbuang hita songon bangso Israel i, ala ni dosa nasida (Ida Hezekiel 33:11 “Dok ma tu nasida: Songon sintongna mangolu ahu, ninna Tuhan Jahowa, tung na so lomo do rohangku mida hamatean ni halak parjahat i, so ingkon mida hamumulak ni parjahat i tumadingkon dalanna i nian, asa mangolu ibana. Antong sai mulak ma hamu tumadingkon dalanmuna angka na jahat i! Boasa tung tagonan mate hamu, ala pinompar ni Israel?”), asa dipasupasu Debata hita jala gabe pasupasu muse hita tu na humaliangta. Amen.

Penulis:
Pdt. Ebert Marbun, S.Th

Penyunting:
Timothy P. Saragi

Bagikan Postingan ini:

About Timothy Saragi

Staf Biro Infokom HKI

View all posts by Timothy Saragi →