ROM 15 : 4 – 13, JAMITA MINGGU ADVENT II MINGGU, 4 DESEMBER 2016

MARSIHOHOT Di PANGHIRIMON

Pambonsiri

Holong ni Tuhan i na paradehon ulaon na dumenggan. Molo tung pe songon na so pintor sahat na tapingkiri i tolhas tu ngolunta, ndang na so mangula Debata, alai ala na naeng lam godang dohot bidang do pangkorhonna tu hajolmaon.

Tardok do turpuk on pangarimpunan ni surat tu Huria Rom na mangondolhon dua sieahan na masirainrainan, ima hasadaon dohot panghirimon. Dirajumi do godang na boi eahan molo marsada ala balga do panghorhon ni hasadaon parataratahon panghirimon. Suraon boi do manderse halak molo sai luhut ruas ni punguan i masiboan lehengna manang masiahut sangap tu dirina be. Molo guga punguan ndang martanda na niula jala hinorhon ni i boi do laos jempek panatapan. Nang pe godang na hurang molo sai tongtong hibul di bagasan hasadaon tuk do timbul panghirimon. Dibahen i ringkot masitumpahan so hinorhon ni sangkap ahut diri. Halak “na gogo” dohot “na gale” rap paulihon ala ndada pasauthon sangkap ni hajolmaon sieahan na parpudi alai Kristus na gabe sipatimbulon (bnd. Ay 1-3). Nasa haboion ni “na gogo” dohot “na gale” molo pinangasahon marhite sihol ni roha pajumpa dohot Yesus tuk do patubu hasadaon jala marhite  i ma boi godang sieahan na pajonok langka tu ngolu na manongtong. Hasadaon mangalehon gogo asa lam torop halak marsihohot marpanghirimon. Nasa sihirimon manongtong jala lam torang molo dipaadophon laho mangjangkon Yesus na laho patoguhon, paturehon huhut manggohi nasa na pinarsinta ni hajolmaon.

Hatorangan

Ayat 4: Hata siboan gogo, marhite hata ni Debata dapot pangantusion na torang laos di si do botoon dalan tu hangoluan. Nang jojot jumpa na suhar tu roha manang tundal tu haporseaon, alai molo gumodang margurasa hata niTuhan i tubu do habengeton,gabe di ujungna dapot halongangan na so martudosan (Alkitab menyaksikan bahwa jalan Allah tidak selamanya gampang, tetapi pada akhirnya itulah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang berarti, sekarang dan selama-lamanya). Hata ni Debata do na manggorga pingkiran ni na porsea asa unang holan mamereng na tarida jala unang marojahan tu pangomoan parsatongkinan alai asa rade managam na naeng papataron ni Tuhan. Tu angka na sai mangguruhon Hata ni Debata do dilehon pingkiran na torang jala roha na lambas asa margogo di tingki susa huhut marsigorgor rohana mangalangka, ndang mura mandele ai diboto do naingkon dohot angka na porsea i marungkil pasauthon lomo ni roha ni Debata. Habengeton i ma tanda na tongtong dipeop kepastian, paboa di balik ni na masa nuaeng adong dope na naeng ro, ima ngolu na sintong.

Ayat 5-6: habengeton na pahothon hasadaon, hagogoon ni angka na porsea mangihuthon Debata ima hasadaon na togu. Ndang gotos parsaoran alani haasingon (perbedaan) manang parsorion. Boi masa i ala suan benget ni roha marhite Hata ni Debata. Aut sura sian roha hajolmaon sambing jolma i mangarimangi na masa tu ngoluna ndang tagamon haholonganna donganna ai boi do dirajumi ulaon parsaoran i holan na mangorui tingki dohot sibahenon. Olo ma holan namasionggopan manang masirambangan pasaut na umbuk tu roha. Alai anggo siihuthon Jesus marbenget ni roha do di hasadaon ai diboto do gumodang do jumpa nauli di punguan sian sangkap na dapot marhite gogo ni marsasahalak. Habengeton ima panandaon tu ngolu: barani mangadopi na masa sian panatapan na umbidang, lumobi ma marhite punguan. Habengeton di bagasan hasadaon i mansai ringkot ala marhite i laos jumpa do pujipujian paboa adong do Debata sipangasahonon. Jadi tanda ni halak na pasangap Debata tarida di hadirion na benget jala mangharingkoti punguan. Debata do na paian hita di punguan gabe disuru do asa papataronta holongNa na so marpansohotan i di bagasan punguan. Marhite habengeton di punguan i do lam torop halak umboto godang dope sipatureon laho mangeahi ulaon ni Debata. Na patuduhon hadirion ni Debata do halak Kristen molo sai marbenget ni roha mian di tonga ni punguan: nang pe hurang diargai, adong na pasisihon unang pintor mandele ai ndada alani hajolmaon manongtong punguan, alani Jesus do.

Ayat 7-11: masijangkonan laho patuduhon roha ni Tuhan, mangula do huaso ni Kristus mangungkap roha ni jolma laho mamereng paboa ngolu na adong di portibi on ndang boi rajuman holan na marpangkorhon tu na ringkot di ngolu parsatongkinan. Molo adong na olo manjangkon dongan jolma nang pe marasing roha, ulaon bahkan marasing haporseaon ndang be rajuman i sian gogo ni hajolmaon sambing. Hagogoon mangulahon na denggan marharoroan sian gogo ni tondi na marhuaso di ngolu ni hajolmaon laho pabidangkon dohot patardashon sieahan. Tondi i do na patukhon jolma masijangkonan di atas ni godang perbedaan nang kepentingan. Kristus yang mempersatukan jauh lebih besar dari perbedaan yang bisa memisahkan.Ndang tarambatan huaso dia pe mangotapi ulaon ni Kristus patulushon sangkapNa tu saluhut nasa na tinompaNa. Patar do sangkap inang mulai sian padan na robi, isarana di 5 Musa 32:43; Psalm 18:50; 117:1; Yesaya 11:10, paboa ingkon tolhas do ulaon ni Kristus paluahon isi ni portibi on sian dosa dohot hamatean. Dibahen i ingkon rade do halak Kristen manjangkon saluhut bangso ai saluhut do i disangkapi manjalo haluaon. Sinta mardongan na mangatasi perbedaan i do tanda panghirimon paboa ingkon saut do na nidok ni Debata. Yesus do haluaon tu saluhut na tinompa hinorhon ni i ma asa saluhut siihuthon Yesus patuduhon roha dohot ulaon ni Kristus na pasadahon huhut masijangkonan songon dalan patuduhon roha ni Yesus na manghophop sude hajolmaon.

Ayat 12-13: panghirimon na hot, sian hadirion ni jolma mura do lipe manang gotap panghirimon. Laos sian ragam ni angka na masa mura do jolma putus asa, ala gumodang do na masa i mangorga pingkiran dohot roha ni hajolmaon. Hape ndang hea mimbar manang mubauba holong ni Debata, holan jolma i do na gumodang mambahen na masa di portibi on parsigantunganna. Tidak ada keadaan tanpa harapan; yang ada hanyalah orang-orang yang telah menumbuhkan keputusasaan itu dalam diri mereka sendiri. Ndang haintopan agia aha pe panghirimon i ai Debata do nampunasa. Ganup halak nampuna panghirimon manjalo asi ni roha jala saleleng mian Hata ni Debata di roha saleleng i do adong huaso na paubahon, paturehon dohot pasingkophon. Diondolhon si Paulus do angka parsaulian na mian di halak na marpanghirimon, ima: las ni roha (sukacita), dame (damai sejahtera), huaso (kuasa). Las ni roha manggohi ngolu ni angka na porsea ai ndang adong hagogoon dia pe na boi manggotap bagabaga ni Debata taripar tu angka halak na porsea; dame ala gumodang dipangasahon bagabaga ni  Debata sian angka rumang masa; jala huaso ndang hea sumurut ai ndang hea gale manang talu hagogoon na ruar sian sijadihon tano on.

Hahonaan

Marpardomuan tu Minggu Advent na marlapatan Minggu Panomunomuon di “haroro” ni Jesus, boi do pahembangonta jamita on laho patolhashon, ia:

  1. Hata ni Debata do na mangarahut sude nasa sangkap hatuaon na naeng songgop tu portibi on. Lam godang dihangoluhon Hata ni Debata lam tangkas do botoon hadomuan ni saluhut naung masa sahat tu na naeng papataronNa songot. Anggo pingkiran ni jolma jotjot do lipe manang sungkot: gari mangantusi na niida dohot binegena olo do ndang tolap, alai Hata ni Debata manggorgori roha dohot langka ni na porsea asa torus mangalangka pajumpa dohot Jesus na ro pasaorhon diriNa.
  2. Tanda ni halak na manghaporseai Jesus dapot botoon sian ulaonna na sai manghapadothon parsaoran. Tu parsaoran i do bongot Jesus; ndang alani balgana manang alani bongatna, ai tu punguan ni parmahan na dietong hajolmaon “punguan ni halak na so mardihadiha manang na so pola siasangkonon” sorang do Ibana. Punguan i do sorminan ni angka na boi ulaon jala sian angka punguan i do tarboto angka sangkap na marragam. Tahapadothon ma marsaor tu punguan huria dohot punguan ni hajolmaon ndada asa mangalului sangap manang laba ahut diri alai parhitean pabidangkon barita na uli. Umbidang jala humatop do taripar angka ulaon na denggan molo godang halak na umbege dohot marnidasa. Jadi na pabidangkon pangkorhon ni barita na uli do halak na mangaradoti punguan.
  3. Lam balga ulaon laos udut do godang tingki nang siparadeon. Ndang tagamon boi paradeon nasa na ringkot tu haroro ni godang jolma sian nasa luat ai godang siparadeon. Laos songon i do ulaon ni Tuhan i na manghara jolma sian desa na ualu tolhas tu haroan las ni roha bolon. Ndang na so boi pintor pasauton ni Tuhan iulaonna di sada tingki alai ala ringkot dope di portibi on tingki, dohot ulaon patureturehon. Jadi pesta Advent paingothon hita di holong ni Tuhan i na paradehon ulaon na dumenggan. Molo tung pe songon na so pintor sahat na tapingkiri i tolhas tu ngolunta, ndang na so mangula Debata, alai ala na naeng lam godang dohot bidang do pangkorhonna tu hajolmaon. Disungguli hita manomunomu ai holan marhite Ibana do jumpa hita na mararga dohot na sintong. Tahabengethon ma manghobasi nidok ni Tuhan i marhite benget ni roha, ai taboto do ndang marisuang halojaonta manghapadothon ulaon ni Tuhan.

Pdt. Marhasil Hutasoit,

Dosen STT Abdi Sabda Medan

Bagikan Postingan ini: