Kolosse 3:1-11, JAMITA MINGGU X DUNG TRINITATIS MINGGU, 31 JULI 2016

 

PATUJOLO:

Molo taparrohahon angka parugamo na asing sai dipatuduhon nasida do agama na niihuthonna marhite pahean, panghataion dohot assesori. Umpamana, molo tabereng dongan marsarung, martahuluk/ marpeci manang marjilbab botoon ma ibana parugamo Silom. Molo tabereng di jabu ni donganta adong siosio, dipapatar I do ibana parugamo Buddha. Nuaeng, tanda aha ma sipatuduhononta laho patuduhon dirinta siihuthon Kristus. Ra dohononta, gombaran ni Jesus dohot gombaran ni silang na lohot di jabu manang di dirinta marhite assesoris, ringgas marminggu dna. Na denggan do I jala ndang sala. Alai hea do ditangkup Polisi sada perampok markalung salib dohot martato salib. Horunghorung na marhiasan silang dohot pamatangna na martato silang, patuduhon parugamo Kristen ibana hape parangena perampok, sibunu jolma. Denggan do tapangke assesori Kristen I jala taparangehon na denggan. I do na pinasahat ni turpuk on. Domu tu poda ni si Paulus di ay. 1-3, asa dijalahi ruas ni huria Kolose na di ginjang I, di turpuk on dipatorang si Paulus parange sipasidingon ni halak Kristen. Marhite na pasidingkon parange na so denggan I do pinatuduhon naung tininggalhon ngolu na buruk jala marngolu na imbaru.

 OJAHAN: PARANGE NI HALAK KRISTEN
  1. Marparange na denggan (Mangambolongkon bangko na buruk).

Na nidokna “jolma na buruk” di ay. 9 I ma parngoluon na nirajaan ni roha sibuk manang bangko na ti tano on (ay.5). Na porsea di Kristus ingkon mananggal parngoluon ni jolma na buruk, ala mangihuthon si Paulus di Rom 6:6 “Nunga tarsilang hadirionta na buruk raphon Ibana, asa pinasohot daging pardosaon, asa unang be hita mangadop di dosa”. Jolma na buruk I ma ngolu na nirajaan dohot na pinarhatoban ni dosa. Jolma na buruk I ma parngoluon na nirajaan ni hagiot pardagingon, na ginoaranna di turpuk on, parmainanon, hahodaron, riting ni roha, hisaphisap na roa, pangahution, pardebataon na leban, rimas, muruk, hajahaton, panginsahion, hata barangsi (Gal.5:19-21). Mangihuthon ay. 6, pangalaho na songon I do parohon rimas ni Debata mamereng jolma I, jala ndang partohap halak na songon I di harajaon ni Debata (Gal. 5:21).

Alani ma disosoi na porsea I asa mangolu dibagasan haimbaruon. Ngolu na imbaru na nidokna di ay. 10, I ma ngolu na marparange na denggan hombar tu lomo ni roha ni Tuhan i. Ndada holan panghataion dohot penampilan sipaimbaruon, di roha do urat ni haimbaruon i. Roha I do na ingkon  imbaru. Mananggal jolma na buruk lapatanna mangolu di bagasan habadiaon. Hata badia di parhataan Heber, “qadosy” lapatanna tampil beda, pinapulik sian na asing. Digoari Tuhan I na badia ala asing, pulik Ibana sian jolma. Targoar halak Kristen “na badia” ala parngoluonna asing sian portibi on.

 

  1. Parhata Sintong (Unang pargabus)

Na paduahon sitanggalan ni na porsea sian rohana I ma pargabuson. Na porsea ingkon parhata sintong. Gabus I ma hasomalan jolma na buruk. Di pamerengan ni si Paulus, sai lohot dope bangko masigabusan I di parngoluon ni na porsea i. Alani ma didok di ay. 9 “Unang ma masigabusan hamu . . .”.  Ndang holan hata na so tutu na ginoaran gabus, dohot do pambahenan na maralo tu hasintongan. Pambahenan na so mangulahon janji na hinatahon isarana janji Pejabat, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dohot do I gabus. Mangahathon na so sintong laho pailahon dongan dohot do I gabus. Ndang mangulahon haputusan dohot program, jala patupahon siulaon asing sian na hinataan dohot na pinutushon dohot do I gabus.

Di hamajuon sonari, nunga lam godang joma mamangke handphone (HP). Marhite HP I  hatop nama jolma manjalo informasi di sandok portibi on. Hape dibalik ni na denggan I, diparhaseang jolma do HP pasarhon gabus. Lam hatop rarat gabus I ala HP. Boasa margabus jolma I, ala ndang porsea di Jesus. Ndang mabiar jolma margabus ala mangihuthon ibana ndang diboto Tuhan I gabusna i. Hape sude do diboto Debata. Memang boi do gabus I gabe hasintongan ala adong mangampini, ala diampini pengacara na malo marhatahata. Alai taboto ma ndang adong na buni di Tuhan I na so papataronNa sogot. Sude do panghataion, pambahenanta diboto Tuhan i. (Jaha Poda 19:9; Pangungkapon 21:8,b).

 

  1. Marhasadaon (Unang marbolatbolat).

Marhite ay.11 naeng dohonon ni si Paulus jolma na imbaru I ingkon padaohon parbolatbolaton sian rohana. I do na nidokna, “Ndang mardiaimbar disi halak Gorik manang Jahudi”. Di pamerengan ni si Paulus sai lohot dope bangko jolma na buruk, bangko parbolatbolaton I, di roha ni na porsea i. Dipangasahon ruas ni huria na sian Jahudi hasurunganna tu ruas ni huria na sian halak Gorik. Nang pe naung dipasada na porsea I di huria I ndang bolong dope sian rohana parbolatbolatan i.

Na tarjou do halak Kristen manompas parholangan sian parsaoran dibagasan huria. Manompas parholangan ni ruas si suan bulu sian ruas na somal; ruas na mora sian na pogos; na sangap sian na lea. Hasadaon I ndang mangagohon perbedaan alai marhite parasingasingan I jumpang hasadaon na masitumpahan. Marhite hasadaon I jumpang na saling melengkapi na patubuhon hagogoon. Molo adong hasadaon, margogo jala tamba semangat. Hasadaon I do daya tarik tu na asing asa porsea tu Jesus. Hasadaon I do tanda ni sada halak porsea di Jesus. (Jaha Pilippi 2: 1-4).

Bagikan Postingan ini: